Hjrnguiden
Hem Skador Steg för steg Tonåringar och Länkar
Tonåringar och allmänn kontaktinformation PDF  | Skriv ut |
tonaringar
Tonåringar och allmän kontaktinformation
(Utvalda delar av den verkliga foldern)
 

Tonårstiden är en tid då man prövar nya saker, tar risker och lär känna sig själv inför självständigheten i vuxenlivet. Ungdomar med en förvärvad hjärnskada går också igenom denna mognadstid, men skadan kan påverka processen. För en del kommer processen att vara mycket lik den som andra jämnåriga går igenom, andra kommer att ha betydande svårigheter att hitta balansen mellan självständighet och den fysiska och kognitiva förmågan.

Finns det något stöd mot slutet av skoltiden?

För hjärnskadade ungdomar som går de sista åren i skolan finns det, beroende på skadans art, många olika typer av stöd. En del har möjlighet att få hjälp i form av exempelvis extra tid eller användning av dator vid prov, eller särskilda åtgärder på grund av fysiska behov och så vidare. De flest skolor har kuratorer som kan hjälpa till med det nödvändiga pappersarbetet. Teammedlemmarna i rehabiliteringsprogrammet för hjärnskadade kan hjälpa till med att informera skolan. 

Kan man köra bil efter en hjärnskada?

Att lära sig köra bil kan vara en viktig milstolpe på vägen in i vuxenlivet, men för ungdomar med en hjärnskada ser processen annorlunda ut. Körförmågan kan påverkas av svårigheter som begränsad uppmärksamhet, synproblem, och nedsatt förmåga att fatta säkra och snabba beslut. Skadans art och svårighetsgrad avgör om det går att lära sig köra bil, ibland kan också särskilda hjälpmedel och anpassningar behövas för att göra det möjligt.

Hur är det med droger och alkohol?

Statistiken visar att ungdomar experimenterar med droger och alkohol även i låga åldrar. De fysiska konsekvenserna av att använda droger blir ännu större efter en hjärnskada. Riskerna inbegriper ytterligare hjärnskada, ökad risk för epileptiska anfall och olyckor, ökade känslor av depression samt minskad effekt av läkemedel. Prata med kuratorn eller teamets läkare om du är orolig för din tonåring.

För information om sexualitet och hjärnskador:

  • Fråga Olle - Dokumentär: Sex och funktionshinder, tv-avsnitt om sex och funktionshinder, kan lånas av Hjälpmedelsinstitutet, www.hi.se
  • Har jag chans på dig? bok av René Höglin, bilder av Ulla Lemhagen, Stockholm: Sesam förlag 1992, Stockholm: Conator 1995
  • "Sex och självförtroende", en broschyr från Handikappförbunden, finns på www.sof.nu
  • Sexualitet och hälsa: begränsningar och möjligheter, bok av Birgitta Hulter, Lund: Studentlitteratur 2004
  • www.sexualhealth.com - informationssida om sexualitet och funktionshinder på engelska
  • www.sof.nu - forum, informationssida, länksamling och referenser om sexualitet och funktionshinder

Kontaktinformation

Vart ringer jag i en akut situation?

  • SOS Alarm, Tel 112

Rekommenderade webbsidor

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund - www.ctrf.se

CTRF hjälper varje år flera tusen människor som drabbats av trafikskada eller cancer. Här kan du ansöka om bidragshjälp om ditt barn drabbats av trafikskada.

Försäkringskassan - www.fk.se

Försäkringskassans webbplats ger information om socialförsäkringen. Under rubriken Funktionshinder hittar du bland annat information om vårdbidraget. Från webbplatsen kan du också ladda hem broschyrer och blanketter, hitta informaition på främmande språk samt i lättläst version.

Handikapp & Habilitering - www.habilitering.nu

På handikapp & Habiliterings webbplats finns nu information om habilitering och vilka verksamheter som finns. Där kan du också läsa om Handikapp & Habiliterings forskning- och utvecklingsarbete.

Handikappsförbundet - www.hsa.se

Handikappsförbundens samarbetsorgan är en sammanslutning av ett stort antal handikappförbund för samverkan i gemensamma frågor. På webbplatsen hittar du under rubriken Rättskydd en lathund för vad du behöver tänka på när du fyller i ansökan om vårdbidrag samt information om olika insatser på både svenska och andra språk.

Handikappombudsmannen - www.ho.se

Handikappombudsmannen är en statlig myndighet som ska bevaka funktionshindrades rättigheter och intressen i samhället. På deras webbplats hittar du bland annat en förteckning över rättigheter från A-Ö. Handikappombudsmannen arbetar för att motverka diskriminering på grund av funktionshinder.

Hjälpmedelsinstitutet - www.hi.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscenter för hjälpmedel och tillgänglighet för personer med funktionshinder. På deras webbplats finns bland annat tips på fritidshjälpmedel. Du hittar också ett bibliotek där.

Hjärnskadeforum - www.hjarnskadeforum.se

På hjärnskadeforum hittar du information om den hjärnskaderehabilitering som finns i landet.

Vårdguiden - www.vardguiden.se

Vårdguiden är en hälso- och sjukvårdsguide för Stockholms läns landsting. Där hittar du bland annat adresser till olika mottagningar, information om sjukdomar, hälsoråd och patientfakta. Där finns också Stockholms läns landstings hjälpmedelsförteckning.

Föräldranätverket för föräldrar med barn med förvärvade hjärnskador - http://se.msnusers.com/huvudverkstaden

Kontaktperson: Anna-Lena Andrén 08-500 308 23

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - www.hjarnkraft.nu

Intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående

JAG - www.jag.se

Ideell riksorganisation som arbetar för att förbättra villkoren för medlemmarna, som alla har flera omfattande funktionsnedsättningar och nedsatt intelektuell förmåga.

Kvinnor och Funktionshinder - www.kvinnor-funktionshinder.se

Forum som arbetar för att motverka alla former av diskriminering, hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionshinder.

Allt för föräldrar - www.alltforforaldrar.se

På Allt för föräldrar finns fler än 250 olika "snackgrupper". Drygt 30 av dessa handlar om barn med särskilda behov, till exempel barn med rörelsehinder, barn med autism och barn med Downs syndrom. Alla kan läsa de olika inläggen. Om du blir medlem kan du även delta i diskussionerna själv.

Funktionshinder - www.funktionshinder.com

Funktionshinder.com är en mötesplats och kunskapsbank för alla som är intresserade av funktionshinder. Den vänder sig till personer med funktionshinder, anhöriga och yrkesverksamma. I diskussionsforumet finns en mängd olika ämneskategorier och inlägg.

 

 
Senast uppdaterad 2009-08-28 10:16